جدیدترین فرش کاشان

فرش ماشینی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

فرش ماشینی کاشان