صفحـه اصلـی ارتـبـاط بـا مـا

» carpet فرش

kashan carpet

فرش

carpet , carpeting , floor , cover

------------------------------------------------------------------------------------------------

قالی

carpet

------------------------------------------------------------------------------------------------

زیلو

carpet

------------------------------------------------------------------------------------------------

Synonyms of carpet

noun
    rug - mat - floor covering
    covering - blanket - layer - cover - cloakmantle
    carpeting - rug

verb
    cover - coat - overlay - overspread - blanket

برچسب
carpet , carpeting , floor , cover
نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی فرش کاشان
•  قیمت فرش ماشینی 1200 شانه کاشان بر چه اساسی تعیین می شود ؟
•  چه فرش ماشینی بخریم ؟
•  فرش ایده آل جهیزیه عروس
•  در فرش های ماشینی از چند رنگ استفاده می شود؟
•  فرش خوب چی بخرم ؟