تولید و عرضه انواع فرش ماشینی کاشان

فرش طرح گنبدی

موجود نیست
کد فرش : 108120162

فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 108120158

فرش ماشینی 1200 شانه طرح ثریا

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H10217017

فرش 700 شانه گل برجسته طرح همتا

(جدید) 3,000,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H10217015

فرش 700 شانه گل برجسته طرح ماهور

(جدید) 3,000,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1016120272

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شیراز

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1016120259

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ستاره

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1016120248

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تبریز

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1016120246

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H1016120244

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بیدمجنون

(جدید) 5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 108120151

فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاه چراغ

(جدید) 5,100,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : S-1087021

فرش 700 شانه طرح مانا

(جدید) 3,350,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H10211072

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گنبد

4,600,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 10270267

فرش 700 شانه کاشان طرح آتریسا

3,102,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H10211054

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گنبد

4,600,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 10161033

فرش ماشيني 1000 شانه طرح گنبد مینا

1,600,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H10161035

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح گنبد

(جدید) 4,600,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : H101112034

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گنبد

5,250,000 تومان

موجود نیست
کد فرش : 10970108

فرش ماشینی 700 شانه طرح گنبد

3,102,000 تومان