سفارش انواع فرش درجه یکصفحـه اصلـی کارخانه فرش ماشینی کاشان خرید بی واسطه فرش کاشانارتـبـاط بـا مـا جدیدترین فرش کاشان


فرش ماشینی نقره ای

رنگ نقره ای یا سیمین جزء سرد محسوب شده و این رنگ برای توصیف ماه به کار می رود.

فرش ماشینی رنگ نقره ای که یکی از فرش های پر زرق و برق است و حس ثروت و دارایی را به شما می دهد و همیشه در دکوراسیون شما احساس برتری نسبت به دیگران به شما می دهد.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ نقره ای را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : H10161038
کد فرش : H10161032
کد فرش : H10161014
کد فرش : H10161023
کد فرش : H10161024
کد فرش : 1016120111
کد فرش : 1016120110
کد فرش : 1016120109
کد فرش : 101612065
کد فرش : 101612068
کد فرش : 101612070
کد فرش : 1016120105
کد فرش : 101612092
کد فرش : 101612090
کد فرش : 101612088
کد فرش : 101612084
کد فرش : 101612083
کد فرش : 101612080
کد فرش : 101612076

فرش شگی فانتزی

(جدید) 6300000 ریال

کد فرش : SG10131

فرش سه بعدی پرزبلند

(جدید) 6300000 ریال

کد فرش : SG101311

فرش ماشینی پرز بلند شگی

(جدید) 6300000 ریال

کد فرش : SG101310

فرش شگی طرح سه بعدی

(جدید) 6300000 ریال

کد فرش : SG10134

فرش پرزبلند شگی

(جدید) 6300000 ریال

کد فرش : SG10132

فرش فانتزی پرزبلند

(جدید) 6300000 ریال

کد فرش : SG10133

فرش شگی تیره

(جدید) 6300000 ریال

کد فرش : SG101312

طرح جدید فرش شگی

(جدید) 6300000 ریال

کد فرش : SG101314
کد فرش : 10201055
کد فرش : 10201053
کد فرش : 10201048
کد فرش : H1020120133
کد فرش : H1020120132
کد فرش : H1020120131
کد فرش : H1020120128
کد فرش : H1020120127
کد فرش : 1020120121
کد فرش : 1020120118
کد فرش : 1020120115
کد فرش : 10270267
کد فرش : 10270268
کد فرش : 1021022
کد فرش : 1021021
کد فرش : 10270270

فرش 1500 شانه طرح نوین

(جدید) 46500000 ریال

کد فرش : 10215023
کد فرش : 10215025
کد فرش : 10215027
کد فرش : 102070280

فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 102070279

فرش 700 شانه کاشان طرح نگین

(جدید) 31020000 ریال

کد فرش : 102070278
کد فرش : 102070277
کد فرش : 102070275
کد فرش : 102070274

فرش 700 شانه طرح هیوا

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017071

فرش 700 شانه طرح نیلوفر

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017070

فرش 700 شانه طرح نگین

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017068

فرش 700 شانه طرح گلخونه

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017067

فرش 700 شانه طرح کیمیا

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017066

فرش 700 شانه طرح شهریار

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017064

فرش 700 شانه طرح شاهان

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017063

فرش 700 شانه طرح افشان آیدا

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017061

فرش 700 شانه طرح اصفهان

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017060

فرش 700 شانه طرح ارغوان

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017058
کد فرش : 1020120142
کد فرش : H1020120178
کد فرش : H1020120180
کد فرش : H1020120188
کد فرش : H1020120184

فرش 700 شانه طرح آریا

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017059
کد فرش : H1020120129

فرش 700 شانه طرح ژنرال

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017072

فرش 700 شانه طرح افشان زرین

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : 1017073
کد فرش : 10115035
کد فرش : 10115028
کد فرش : T101612017
کد فرش : T101612018
کد فرش : T101612019
کد فرش : T101612022
کد فرش : T101612023
کد فرش : T101612024
کد فرش : T101612025
کد فرش : T101612021
کد فرش : H1016120235
کد فرش : H1016120240
کد فرش : H1016120257
کد فرش : H1016120287
کد فرش : 108120157
کد فرش : 108120164
کد فرش : bo19108
کد فرش : bo19114
کد فرش : bo19115
کد فرش : bo19116
کد فرش : bo14104
کد فرش : bo14105
کد فرش : bo14110
کد فرش : bo14126

فرش ماشینی تبریز 1200 شانه

(جدید) 41500000 ریال

کد فرش : bo120015110
کد فرش : bo120015111
کد فرش : bo120015114
کد فرش : bo120015118

فرش 1200 شانه تبریز ماشینی

(جدید) 41500000 ریال

کد فرش : bo120015119
کد فرش : bo120015121
کد فرش : bo120015124
کد فرش : bo120015125
کد فرش : moh150010
کد فرش : moh150011
کد فرش : moh1200b03
کد فرش : moh1200b04
کد فرش : moh1200b05
کد فرش : moh1200b10
کد فرش : moh1200b12

فرش چاپی فانتزی

(جدید) 8550000 ریال

کد فرش : le115
کد فرش : mohr400437
کد فرش : agh150002
کد فرش : agh150006
کد فرش : agh150007
کد فرش : shah120002
کد فرش : shah120003
کد فرش : shah120008
کد فرش : shah1200b01
کد فرش : shah1200b04
کد فرش : shah120013
کد فرش : shah1200b05
کد فرش : shah1200b06
کد فرش : shah1200b07
کد فرش : shah120017
کد فرش : shah1200b11
کد فرش : shah1200b12
کد فرش : shah1200b13
کد فرش : shah1200b14
کد فرش : shah1200b16
کد فرش : nc70001
کد فرش : nc70002
کد فرش : nc70004

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح هیوا

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : nc70006
کد فرش : nc179
کد فرش : nc70007

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح خشتی

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : nc70009
کد فرش : nc70010

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح نیلا

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : nc70012
کد فرش : nc70013
کد فرش : nc70014
کد فرش : nc187
کد فرش : nc192

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح آیسا

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : nc190
کد فرش : nc70020

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح محیا

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : nc189
کد فرش : shs5930

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح زرین

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : sdn70001
کد فرش : sdn70002
کد فرش : sdn70004
کد فرش : sdn70006

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح نیلا

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : sdn70007

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح آیدا

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : sdn70008
کد فرش : sdn70009
کد فرش : sdn70010
کد فرش : sdn70011

فرش 700 شانه 10 رنگ طرح نگین

(جدید) 33500000 ریال

کد فرش : sdn70013
کد فرش : par100001

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح دیبا

(جدید) 38000000 ریال

کد فرش : par100004
کد فرش : par100006
کد فرش : par100009

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح لیلی

(جدید) 38000000 ریال

کد فرش : par100010
کد فرش : par100011

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح شیدا

(جدید) 38000000 ریال

کد فرش : par100016
کد فرش : sdn150002
کد فرش : sdn150005
کد فرش : sdn150004
کد فرش : sdn150008
کد فرش : sdn150011
کد فرش : sdn150012
کد فرش : sdn150013
کد فرش : amr1200b01
کد فرش : amr1200b03
کد فرش : amr1200b04
کد فرش : amr1200b05
کد فرش : amr1200b07
کد فرش : amr1200b13
کد فرش : amr1200b14
کد فرش : amr1200b18
کد فرش : amr1200b19
کد فرش : amr1200b20
کد فرش : amr1200b21
کد فرش : pad1200b01
کد فرش : pad1200b09
کد فرش : sha1200b007
کد فرش : sha1200b011
کد فرش : shar1000b02
کد فرش : shar1000b03
کد فرش : shar1000b07
کد فرش : shar1000b11
کد فرش : shar1000b14
کد فرش : sha1200b016
کد فرش : sha1200b017
کد فرش : sha1200b020
کد فرش : sha1200b021
کد فرش : sha1200bg1202
کد فرش : sha1200bg1206
کد فرش : sha1200bg1213
کد فرش : sha1200bg1222
کد فرش : sha1200bg1227

» می توانید به ما اعتماد کنید «

ضمانت پرداخت خرید فرش کاشان
اینستاگرام فرش کاشان لینکدین فرش کاشان  صفحه تماشا فرش کاشان صفحه توییتر فرش کاشان صفحه یوتیوب فرش کاشان صفحه فیسبوک فرش کاشان  کانال آپارات فرش کاشان  کانال نماشا فرش کاشان تلگرام فرش کاشان  کانال واتس اپ فرش کاشان