جدیدترین فرش کاشان


فرش ماشینی اطلسی

رنگ اطلسی که رنگ آبی کدر می باشد خواص زیادی از جمله آرام کننده و تسکین دهنده و صلح طلب است.

فرش ماشینی رنگ اطلسی در دکوراسیون احساس تمیزی، طراوت و شادابی، پاکی و صمیمیت را القا می کند و بیش از رنگ های دیگر موجب آرامش می شود.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ اطلسی را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد محصول : H1021011

فرش ماشینی 1000 شانه گل برجسته طرح کاملیا

4,150,000 تومان

کد محصول : H102109

فرش ماشینی 1000 شانه گل برجسته طرح ساقی

4,150,000 تومان

کد محصول : H102105

فرش ماشینی 1000 شانه گل برجسته طرح بهشت

4,150,000 تومان

کد محصول : H102104

فرش ماشینی 1000 شانه گل برجسته طرح الماس

4,150,000 تومان

کد محصول : H10412012

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح اصفهان

4,500,000 تومان

کد محصول : H10412017

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح طاها

4,500,000 تومان

کد محصول : H10412018

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح طوبی

4,500,000 تومان

کد محصول : H10412020

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گلستان

4,500,000 تومان

کد محصول : H101112024

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آلیس

4,500,000 تومان

کد محصول : H101112021

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آرسس

4,500,000 تومان

کد محصول : H101112025

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پاریس

4,500,000 تومان

کد محصول : H101112026

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح تهمینه

4,500,000 تومان

کد محصول : H101112027

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رزافشان

4,500,000 تومان

کد محصول : H101112028

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح رزیتا

4,500,000 تومان

کد محصول : H101112029

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح سالار

4,500,000 تومان

کد محصول : H101112030

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ستاره

4,500,000 تومان

کد محصول : H101112032

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح فرانسوی

4,500,000 تومان

کد محصول : H101112033

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح فلورا

4,500,000 تومان

کد محصول : H101012048

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح وستا

4,500,000 تومان

کد محصول : H101012046

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح هوربانو

4,500,000 تومان

کد محصول : H101012045

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح همراز

4,500,000 تومان

کد محصول : H102101

فرش ماشینی 1000 شانه گل برجسته طرح آرکان

4,150,000 تومان

کد محصول : H10161038

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح مهر آذر

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : H10161032

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح کاملیا

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : H10161029

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح ساقی

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : H10161014

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح ارکان

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : H10161020

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح الماس

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : H10161018

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهانه

(جدید) 4,150,000 تومان

کد محصول : 101612065

فرش ماشینی 1200 شانه طرح اصفهان 2

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : H101612093

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ثنا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : 101612087

فرش ماشینی 1200 شانه طرح رونیا

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : 101612087

فرش ماشینی 1200 شانه طرح رونیا

(جدید) 6,875,000 تومان

کد محصول : H1020120133

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : 1020120115

فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان سلطنتی

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : H1021042

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح شوکا

4,150,000 تومان

کد محصول : H10211047

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهانه

4,150,000 تومان

کد محصول : H1020120178

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آذرمهر

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1020120180

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح السا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1020120188

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح واگره

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1020120183

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1020120184

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1020120185

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کیمیای سعادت

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H10211063

فرش 1000 شانه گل برجسته طرح افشان شاهان

4,150,000 تومان

کد محصول : H1020120129

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120240

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان همتا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120250

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120253

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خاتون

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120257

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح رستا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : H1016120287

فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یکتا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : 108120160

فرش ماشینی 1200 شانه طرح دایان

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : moh150010

فرش 1500 شانه گل برجسته طرح گل کشت

(جدید) 5,100,000 تومان

کد محصول : moh150012

فرش ماشینی 1500 شانه گل برجسته طرح نسیم

(جدید) 5,100,000 تومان

کد محصول : moh1200b02

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح بی کران

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : moh1200b03

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح جهان

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : moh1200b04

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح خورشید

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : moh1200b06

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ساری گل

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : moh1200b07

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح شبنم

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : moh1200b09

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح عروس

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : moh1200b10

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گیتی

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : moh1200b13

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح نیلگون

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : gol100002

فرش 1000 شانه 10 رنگ طرح افشان سلطنتی

(جدید) 3,552,000 تومان

کد محصول : shs5300

فرش 1500 شانه تراکم 4500 گل برجسته

(جدید) 5,100,000 تومان

کد محصول : shs5533

فرش افشان 1500 شانه گل برجسته

(جدید) 5,100,000 تومان

کد محصول : shs5750

فرش 1500 شانه جدید گل برجسته کاشان

(جدید) 5,100,000 تومان

کد محصول : shah1200b01

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آذرمهر

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : shah1200b04

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح السا

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : shah1200b05

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : shah120013

فرش 1200 شانه 8 رنگ طرح کیمیای سعادت

(جدید) 4,450,000 تومان

کد محصول : shah1200b11

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : shah1200b14

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح واگره

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : shah1200b16

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان

(جدید) 4,500,000 تومان

کد محصول : pad120001

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح گل سرخ

4,500,000 تومان

کد محصول : pad12003

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح ارونا

4,500,000 تومان

کد محصول : pad12004

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آرتام

4,500,000 تومان

کد محصول : pad12004

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح آرتام

4,500,000 تومان

کد محصول : pad12005

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح باغ ملک

4,500,000 تومان

کد محصول : pad120010

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته طرح راشین

4,500,000 تومان